Onze visie

Ieder kind als stralend middel punt!

Dat is ons motto dat als uitgangspunt dient voor het pedagogisch handelen op ons kinderdagverblijf.

Voor ons betekent dit:

Onze pedagogische visie bestaat dan ook uit de volgende punten:

Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld

Het kind wordt op een positieve manier benaderd en gestimuleerd. Een kind moet zich vrij voelen om aan te geven wat hij/zij graag wil. Als kinderen dat nog niet zelf kunnen aangeven, is het de taak van de pedagogisch medewerkers te signaleren wat een kind graag wil. Als kinderen bevestigd worden in hun keuze krijgen ze zelfvertrouwen. Een kind met zelfvertrouwen kan voor zichzelf opkomen en onafhankelijk functioneren. Het kind durft om hulp te vragen en is niet bang om fouten te maken. Pedagogisch medewerkers moedigen kinderen aan in hun spel en helpen hen bij het opdoen van succeservaringen. Naast het laten opdoen van succeservaringen is het geven van complimenten een goed middel om het zelfvertrouwen te stimuleren. Bij het corrigeren van ongewenst gedrag geven pedagogisch medewerkers geen kritiek op het kind zelf, maar benoemen zij het gedrag van het kind. Zij zeggen dus niet: “Jíj bent stout”, maar: “Ik vind wat je doet niet goed”. Tevens maakt de medewerker duidelijk wat wel het gewenste gedrag is.

Het ontwikkelen van zelfontplooiing en zelfstandigheid

Elk kind heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Het leert te doen wat het leuk vindt en eigen keuzes te maken. Dat geeft zelfvertrouwen. Voor alle activiteiten is het proces belangrijker dan het resultaat. Het gaat er om dat kinderen leren, ervaren en zelf ontdekken. Met knutselen gaat het er om dat ze kennis maken met de materialen en dat ze kunnen voelen, bekijken, ruiken en ervaren hoe dingen werken.

We geven ieder kind de kans om dingen zoveel mogelijk zelf te doen, te proberen en op te lossen. Kinderen die om hulp vragen, zullen in eerste instantie het probleem zelf moeten proberen op te lossen. Als de eigen oplossing niet werkt, helpt de pedagogisch medewerker vanzelfsprekend alsnog. Kinderen worden daarnaast gestimuleerd om vragen te formuleren. Aan een kind dat bij een pedagogisch medewerker staat en zegt: “Ik heb honger”, vraagt de pedagogisch medewerker wat hij wil. Het kind wordt zo gestimuleerd om te vragen of hij wat mag eten. Ditzelfde geldt voor een kind dat bij een pedagogisch medewerker komt staan, naar zijn schoenen kijkt en weer opkijkt. Het kind bedoelt dat de pedagogisch medewerker zijn schoenen aan wilt doen en hoewel de boodschap duidelijk is, vraagt de pedagogisch medewerker toch wat het kind wil.

Sfeer, veiligheid en plezier

Ons Kinderdagverblijf biedt een huiselijke sfeer en zorgt voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving. Een omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker zichzelf kan zijn. Er is voldoende tijd om het kind ergens mee te helpen, of om eens lekker te babbelen of te knuffelen. Er wordt voorgelezen, er worden kinderliedjes gezongen, er wordt samen geknutseld, gebouwd en nog veel meer! Kortom, er wordt een sfeer gecreëerd waarin het kind zich veilig en geborgen voelt en waarin het de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.

Er is een afgesloten binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. Onder toezicht wordt er gezorgd dat de kinderen veilig spelen, er worden grenzen aangegeven, bemiddeld bij conflicten tussen kinderen, structuur geboden en de kinderen worden geprikkeld tot spel. De buitenspeelplaats is een ideale plaats voor het kind om vanuit de veiligheid en geborgenheid die is opgebouwd te experimenteren, te ontdekken en plezier te maken.

Het ontwikkelend van de creatieve ontwikkeling

Fantasie en creatieve vaardigheden zijn belangrijk voor een kind. Creatief bezig zijn is een ideale bezigheid om gevoelens als boosheid of blijdschap te uiten. Ook hangt de creatieve ontwikkeling nauw samen met de probleemoplossende vaardigheden van een kind. Het kind leert hoe hij/zij problemen, vragen (op een creatieve manier) kan oplossen. Fantasie hangt nauw samen met creativiteit. Kinderen met veel fantasie zullen ook creatief zijn. Er zijn allerlei soorten materialen (water, zand, verf, klei) aanwezig die de creatieve ontwikkeling stimuleren. Daarnaast worden er activiteiten ondernomen met als doel de kinderen te motiveren tot creativiteit. Wij werken met thema’s en door er over te vertellen en beelden te laten zien worden kinderen geprikkeld zelf te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is binnen het thema. Naast expressieve creativiteit worden de kinderen gestimuleerd om creatief te denken. Zij leren dit bijvoorbeeld door een lastige situatie op te lossen zoals het delen van speelgoed.

Het eigen maken van waarden en normen

Op een respectvolle manier communiceren is belangrijk voor een positief zelfbeeld. De overdracht van waarden en normen is een belangrijke taak. Ouders en pedagogisch medewerkers zijn hier beide verantwoordelijk voor. Waarden en normen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan. Hierbij valt te denken aan respect hebben voor anderen, beleefd zijn, eerlijk zijn en samen delen/samen spelen. De pedagogisch medewerkers staan achter deze normen en waarden en zij dragen deze uit. Pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie ten opzichte van de kinderen. Pedagogisch medewerkers leggen het kind altijd uit waarom hij/zij gecorrigeerd wordt en in sommige gevallen moeten kinderen hun excuses aanbieden aan de ander. Afhankelijk van het kind wordt hij apart gezet in de groep (altijd in het zicht van de pedagogisch medewerker) als praten alleen niet ‘werkt’. Achteraf wordt het kind altijd gevraagd of hij snapt waarom hij apart gezet werd, zodat hij weet dat dit gedrag niet gewenst is. Ook wordt het gewenste gedrag benoemt. Tenslotte is het heel belangrijk dat het voorval positief afgesloten wordt, zodat het kind weet dat alles weer goed is. Respect voor de medemens, dieren en de dingen om ons heen is één van de waarden die we kinderen meegeven.