Kinderopvang Cura-Kids is een kleinschalige kinderopvang wat bestaat uit twee groepen. We hebben een verticale groep van 14 kindjes met twee leidsters en een peutergroep van 7 kindjes met één leidster.

We hebben er bewust voor gekozen binnen ons kinderdagverblijf te werken met de GORDON methode en de 3 R-en: Rust, Regelmaat en Reinheid.

Dit betekent, dat er gewerkt wordt met een bekende, vaste dagstructuur, waarbinnen activiteiten en rustmomenten met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast vindt er een herhaling van activiteiten plaats, zodat het kind weet waar het aan toe is. Hierdoor ontwikkelt het kind een tijdsbesef betreffende de dag en week, waaraan het kind rust en vertrouwen ontleent. Reinheid wordt aangeboden door een goede persoonlijke hygiëne en het volgens een schoonmaakschema schoonhouden van alle ruimtes binnen het kinderdagverblijf.

Wij hanteren niet de drukte van een grootschalig kinderdagverblijf, maar er is wel voldoende socialisatie met andere kinderen. Hierdoor is er ook ruimschoots tijd voor individuele aandacht, elk kind vind het fijn om één op één aandacht te krijgen en gehoord te worden door de leidsters.  Daarnaast houden we veel tijd over voor leuke creatieve activiteiten. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo en manier.

De 3 R-en staan voor Rust, Regelmaat en Reinheid.

Hier volgen wat aspecten:

Rust

Regelmaat

Reinheid

De GORDON methode

Dit is een methode om in te gaan op de behoeften en gevoelens van kinderen en om hun zelfstandigheid te bevorderen. Pedagogisch medewerkers leren met deze methode hun eigen gevoelens, standpunten en die van het kind duidelijk te verwoorden door:

Centraal in Gordon’s visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter. De rode draad van zijn methode is de taal van acceptatie. We nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze op kunnen bouwen. In die context kan een kind groeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen.

Actief luisteren
Gordon hecht veel waarde aan communicatie. Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen, met of zonder woorden. Onze pedagogisch medewerkers proberen de gevoelens of behoeften van een kind te verwoorden om er zo achter te komen wat een kind bedoelt of wat er aan de hand is. Gordon noemt dit actief luisteren. Op die manier ontstaat er niet alleen begrip maar ook vertrouwen. Soms is het alleen maar nodig om te luisteren zonder woorden: passief luisteren. Daarbij laat de pedagogisch medewerker voelen dat zij het kind begrijpt en accepteert zoals het is.

Ik-boodschappen
Gordon introduceerde de term ‘ik-boodschap’ voor een heel specifieke vorm van communicatie. Als een kind gecorrigeerd moet worden, omdat het onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan spreekt de pedagogisch medewerker het kind op zijn/haar gedrag aan en benoemt heel concreet waarom zij dat gedrag onaanvaardbaar vindt. Een kind krijgt daarmee de kans zich in een ander te verplaatsen, zonder dat het zich persoonlijk aangevallen voelt. Een leidster zegt dus niet: ‘jij mag niet op de tafel klimmen,’ maar bijvoorbeeld: ‘ ik vind het eng als jij op de tafel klimt, want misschien val je dan van de tafel af en dat kan pijn doen’.